BMW NineT

Preis/Tag: ab 149,- Euro

Preis/Woche: ab 599,- Euro

Inklusivkilometer/Tag: 300 km

Inklusivkilometer/Woche: 1000 km

Preis/Mehrkilometer: 0,55 Euro

inkl. Vollkasko mit 1.000,- Euro Selbstbeteiligung