BMW F800R

Preis/Tag: ab 99,- Euro

Preis/Woche: ab 429,- Euro

Inklusivkilometer/Tag: 300 km

Inklusivkilometer/Woche: 1000 km

Preis/Mehrkilometer: 0,40 Euro

inkl. Vollkasko mit 1.000,- Euro Selbstbeteiligung